ADR Sud Muntenia

Situatie proiecte depuse pentru a primi finantare din Regio - 18 iunie 2010

Pân? la data de 18 iunie 2010, la sediul Agen?iei pentru Dezvoltare Regional? Sud Muntenia au fost depuse 388 de proiecte, prin care se solicit? finan?are nerambursabil? prin Regio (Programul Opera?ional Regional) ?i Planul Integrat de Dezvoltare Urban? pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul Pite?ti.
Din cele 388 de proiecte depuse ?i PIDU-ul municipiului Pite?ti, 89 au fost respinse, 4 au fost retrase de aplican?i. Situa?ia proiectelor depuse pe cele cinci axe prioritare ale Regio, ce se afl? în diferite etape ale procesului de evaluare, este urm?toarea:
Axa prioritar? 1: Sprijinirea dezvolt?rii durabile a ora?elor - poli urbani de cre?tere (buget 194 milioane de euro).
Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urban?, Sub-domeniul „Poli de dezvoltare urban?” (buget 38,80 mil. euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Urban? (PIDU) al Municipiului Pite?ti – conform HG nr. 998/2008, urmând a se evalua admisibilitatea acestuia.
Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urban?, Sub-domeniul „Centre urbane” (buget 58,20 mil. euro) au fost depuse 12 Planuri Integrate de Dezvoltare Urban?, con?inând 35 de cereri de finan?are.
Trei Planuri Integrate de Dezvoltare Urban? au fost respinse (?apte cereri de finan?are), trei cereri de finan?are au fost respinse, pentru patru Planuri Integrate de Dezvoltare Urban? (11 cereri de finan?are) a fost solicitat Proiectul Tehnic, iar cinci Planuri Integrate de Dezvoltare Urban? sunt în rezerv? (14 cereri de finan?are).
Valoarea total? a asisten?ei nerambursabile solicitate este de aproximativ 91,22 mil. euro.
Axa prioritar? 2: Îmbun?t??irea infrastructurii de transport regionale ?i locale (buget 124,76 mil. euro).
Domeniul major de interven?ie 2.1 Reabilitarea ?i modernizarea re?elei de drumuri jude?ene, str?zi urbane, inclusiv construc?ia /reabilitarea ?oselelor de centur?.
Pân? în prezent au fost depuse 39 de proiecte, din care 10 respinse ?i 1 proiect retras de aplicant. Valoarea total? solicitat? prin aceste 39 de proiecte este de aproximativ 244 mil. euro.
Din cele 28 de proiecte r?mase, 13 proiecte sunt în rezerv?, iar pentru 15 s-au semnat contractele de finan?are.
Not?: Toate cele 10 proiecte respinse ?i proiectul retras de aplicant au fost ulterior redepuse, fiind în prezent fie în diferite etape ale procesului de evaluare, selec?ie ?i contractare, fie semnându-se deja contractul de finan?are.
Depunerea proiectelor în cadrul acestei axe a fost suspendat? începând cu data de 11.03.2009, ora 16:30.
Axa prioritar? 3: Îmbun?t??irea infrastructurii sociale are patru domenii majore de interven?ie:
Domeniul major de interven?ie 3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de s?n?tate – alocare regional? 24,21 mil. euro.
Au fost depuse 12  proiecte, din care 10 proiecte sunt în rezerv?, un proiect se afl? în etapa de analiz? a proiectului tehnic, iar un contract a fost semnat. Valoarea total? a asisten?ei nerambursabile solicitat? este de aproximativ 48,72 mil. euro.
Not?: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de interven?ie a fost suspendat? începând cu data de 28.09.2009, ora 16:00.
Domeniul major de interven?ie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea ?i echiparea infrastructurii serviciilor sociale – alocare regional? 13,88 mil. euro.
Au fost depuse 26 de proiecte din care: un contract a fost semnat, un proiect a fost retras de aplicant, patru proiecte au fost respinse, un proiect se afl? în etapa de evaluare a conformit??ii ?i eligibilit??ii, 17 proiecte se afl? în etapa de evaluare tehnic? ?i financiar?, iar dou? sunt în etapa precontractual? (analiza PT ?i vizita la fa?a locului), valoarea asisten?ei nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 12,31 mil. euro.
Domeniul major de interven?ie 3.3 Îmbun?t??irea dot?rii cu echipamente a bazelor opera?ionale pentru interven?ii în situa?ii de urgen?? – alocare regional? 13,88 mil. euro. A fost depus un proiect, se se afl? în prezent în etapa evalu?rii tehnice ?i financiare, asisten?a financiar? solicitat? fiind de aproximativ 10,15 mil. euro.
Domeniul major de interven?ie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea ?i echiparea infrastructurii educa?ionale preuniversitare, universitare ?i a infrastructurii pentru formare profesional? continu? – alocare regional? 34,46 mil. euro.
Pân? la termenul limit? au fost depuse 100 de proiecte, din care: 12 contracte de finan?are sunt semnate, opt proiect se afl? în etapa de contractare, 2 proiecte sunt în etapa de vizit? la fa?a locului, ?apte proiecte sunt în etapa precontractual? de analiz? a proiectului tehnic/cererii de finan?are revizuite, 65 de proiecte sunt în etapa de evaluare tehnic? ?i financiar?/rezerve, 6 proiecte au fost respinse, asisten?a nerambursabil? solicitat? pentru toate acestea fiind de aproximativ 106,17 milioane de euro.
Not?: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de interven?ie a fost suspendat? începând cu data de 14.09.2009, ora 16:00.
Axa prioritar? 4: Sprijinirea mediului de afaceri regional ?i local
Domeniul major de interven?ie 4.1 Dezvoltarea durabil? a structurilor de sprijinire a afacerilor de importan?? regional? ?i local? – alocare regional? 38,27 mil. euro.
S-au depus 13 proiecte, dou? proiecte au fost retrase de c?tre aplicant, un proiect a fost respins, dou? contracte de finan?are au fost semnate, ?apte proiecte se afl? în etapa de evaluare tehnic? ?i financiar? ?i un proiect se afl? în etapa de evaluare a conformit??ii ?i eligibilit??ii. Asisten?a financiar? nerambursabil? solicitat? este de aproximativ 31,04 mil. euro.
Domeniul major de interven?ie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate ?i neutilizate ?i preg?tirea de noi activit??i – alocare regional? 33,50 mil. euro.
NICIUN PROIECT DEPUS.
Domeniul major de interven?ie 4.3 Sprijinirea dezvolt?rii microîntreprinderilor - alocare regional? 28,47 mil. euro.
În cadrul primului apel de proiecte cu termen limit? de depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de cereri de finan?are în valoare total? de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asisten?a financiar? nerambursabil? solicitat? aproximativ 45 milioane de lei). Au fost respinse 30 de proiecte, trei aplican?i au renun?at la semnarea contractului iar pentru 21 de proiecte s-au semnat contractele de finan?are.
Pe data de 2 noiembrie 2009 a fost publicat Ghidul solicitantului pentru Domeniul major de interven?ie 4.3 „Sprijinirea dezvolt?rii microîntreprinderilor”. Cererile de finan?are pot fi depuse continuu, în condi?iile precizate în ghid, începând cu data de 23 noiembrie 2009, iar alocarea financiar? disponibil? pentru aceast? cerere deschis? de proiecte este de 27,28  mil. euro.
În cadrul apelului de proiecte cu depunere continu? au fost depuse 46 de proiecte din care 12 proiecte au fost respinse. În momentul de fa??, 29 de proiecte se afl? în etapa de evaluare tehnic? ?i financiar?, patru proiecte sunt în etapa precontractual?, cu o valoare total? a asisten?ei financiare nerambursabile de aproximativ 4,92 milioane de euro.
Axa prioritar? 5: Dezvoltarea ?i promovarea turismului
Domeniul major de interven?ie 5.1 Restaurarea ?i valorificarea durabil? a patrimoniului cultural, precum ?i crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – alocare regional? 32,83 mil. euro.
Au fost depuse 30 de proiecte, din care unul a fost respins ca neconform administrativ ?i redepus ulterior, trei au fost respinse, dou? contracte de finan?are au fost semnate, trei proiecte se afl? în etapa precontractual?, un proiect se afl? în etapa de analiz? a cererii de finan?are revizuite, dou? proiecte se afl? în etapa precontractual? de analiz? a proiectului tehnic, 11 proiecte se afl? în prezent în etapa de evaluare tehnic? ?i financiar? ?i ?apte proiecte în etapa de evaluare a conformit??ii ?i eligibilit??ii. Valoarea asisten?ei financiare nerambursabile solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 97,7 mil. euro.
Not?: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de interven?ie a fost suspendat? începând cu data de 28.05.2010, ora 12:00.
Domeniul major de interven?ie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale ?i cre?terea calit??ii serviciilor turistice – alocarea regional? orientativ? din FEDR este de 32,87 mil. euro (dou? sesiuni de depunere de proiecte).
Pe data de 23 noiembrie 2009 a fost reluat? depunerea de proiecte în condi?iile unei aloc?ri financiare regionale de  de 22,177 mil. euro.
Pe data de 25 februarie 2010, ora 12:00, depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de interven?ie a fost suspendat?.
Pân? la termenele limit?, au fost depuse 32 de proiecte (13 pân? la termenul limit? de 19.12.2008 ?i 19 începând cu 23.11.2009 pân? la 25.02.2010 inclusiv), din care: ?apte proiecte au fost respinse, opt  proiecte se afl? în curs de verificare a conformit??ii ?i eligibilit??ii, 11 proiecte se afl? în etapa de evaluare tehnic? ?i financiar?, un proiect se afl? în etapa precontractual? de analiz? a PT-ului, un proiect a fost retras, iar pentru patru proiecte s-au semnat contractele de finan?are. Proiectele aflate în diferite stadii de evaluare ?i contractele semnate au o valoare total? a asisten?ei financiare nerambursabile solicitate de aproximativ 99,94 mil. euro.
Domeniul major de interven?ie 5.3 Promovarea poten?ialului turistic ?i crearea infrastructurii necesare în scopul cre?terii atractivit??ii României ca destina?ie turistic? - 150.355.934 de euro.
Pentru acest domeniu, alocarea financiar? este distribuit? la nivel na?ional, iar help-desk-ul este asigurat de Serviciul Asisten?? Tehnic? ?i Rela?ia cu AM POR, persoan? de contact Adi?a Stanca, tel.: +4(021)20.25.500, fax: +4(021)20.25.501, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio ?i are responsabilit??i delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilit??ile de finan?are din Regio pute?i ob?ine contactând exper?ii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Daniela Traian,
?ef Serviciu ComunicareAlte știri ADR Muntenia