ADR Sud Muntenia

Informații de interes public

Solicitare informații. Legislație

 

 

Responsabil cu aplicarea prevederilor Legii 544/2001
Popa Alexandra-Elena, expert Birou Comunicare, e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro, Tel: +40 242 331 769

Formulare-tip

Modalitatea de contestare

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care o persoană se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

În conformitate cu:

• Art. 32-34 din HG 123/2002 - în cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducerii ADR Sud-Muntenia.

Această reclamație se depune în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților ADR Sud-Muntenia de a răspunde la solicitarea de informații de interes public.

• Art. 22 din Legea 544/2001 - în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază sau în a cărui rază teritorială se află sediul ADR Sud-Muntenia.

Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la Art. 7.

Lista documentelor de interes public și lista documentelor produse/ gestionate de ADR Sud-Muntenia

Rapoarte privind accesul la informatii publice

Buletin informativ

Buget

Achiziții publice