ADR Sud Muntenia

Situatie proiecte depuse pentru a primi finantare din Regio - 16 iulie 2010

Până la data de 16 iulie 2010, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 408 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional) şi Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti.
Din cele 408 de proiecte depuse şi PIDU-ul municipiului Piteşti, 89 au fost respinse, 4 au fost retrase de aplicanţi. Situaţia proiectelor depuse pe cele cinci axe prioritare ale Regio, ce se află în diferite etape ale procesului de evaluare, este următoarea:
Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere (buget 194 milioane de euro).
Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană” (buget 38,80 mil. euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al Municipiului Piteşti – conform HG nr. 998/2008, urmând a se evalua admisibilitatea acestuia.
Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul „Centre urbane” (buget 58,20 mil. euro) au fost depuse 12 Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, conţinând 35 de cereri de finanţare.
Trei Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană au fost respinse (şapte cereri de finanţare), trei cereri de finanţare au fost respinse, pentru patru Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (11 cereri de finanţare) a fost solicitat Proiectul Tehnic, iar cinci Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană sunt în rezervă (14 cereri de finanţare).
Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 91,22 mil. euro.
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 124,76 mil. euro).
Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane, inclusiv construcţia /reabilitarea şoselelor de centură.
Până în prezent au fost depuse 39 de proiecte, din care 10 respinse şi 1 proiect retras de aplicant. Valoarea totală solicitată prin aceste 28 de proiecte este de aproximativ 244 mil. euro.
Din cele 28 de proiecte rămase, 13 proiecte sunt în rezervă, iar pentru 15 s-au semnat contractele de finanţare.
Notă: Toate cele 10 proiecte respinse şi proiectul retras de aplicant au fost ulterior redepuse, fiind în prezent fie în diferite etape ale procesului de evaluare, selecţie şi contractare, fie semnându-se deja contractul de finanţare.
Depunerea proiectelor în cadrul acestei axe a fost suspendată începând cu data de 11.03.2009, ora 16:30.
Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale are patru domenii majore de intervenţie:
Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate – alocare regională 24,21 mil. euro.
Au fost depuse 12  proiecte, din care 10 proiecte sunt în rezervă, un proiect se află în etapa precontractuală, iar un contract a fost semnat. Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitată este de aproximativ 48,72 mil. euro.
Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată începând cu data de 28.09.2009, ora 16:00.
Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale – alocare regională 13,88 mil. euro.
Au fost depuse 28 de proiecte din care: un contract a fost semnat, un proiect a fost retras de aplicant, patru proiecte au fost respinse, trei proiecte se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, 17 proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar două sunt în etapa precontractuală (analiza PT şi vizita la faţa locului), valoarea asistenţei nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 12,73 mil. euro.
Domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă – alocare regională 13,88 mil. euro. A fost depus un proiect, se se află în prezent în etapa precontractuală, asistenţa financiară solicitată fiind de aproximativ 10,15 mil. euro.
Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă – alocare regională 39,73  mil. euro
Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din care: 14 contracte de finanţare sunt semnate, opt proiect se află în etapa de contractare, 2 proiecte sunt în etapa de vizită la faţa locului, şapte proiecte sunt în etapa precontractuală de analiză a proiectului tehnic/cererii de finanţare revizuite, 65 de proiecte sunt în etapa de evaluare tehnică şi financiară/rezerve, 6 proiecte au fost respinse, asistenţa nerambursabilă solicitată pentru toate acestea fiind de aproximativ 106,17 milioane de euro.
Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată începând cu data de 14.09.2009, ora 16:00.
Axa prioritară 4: Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local
Domeniul major de intervenţie 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală – alocare regională 38,27 mil. euro.
S-au depus 14 proiecte, două proiecte au fost retrase de către aplicant, un proiect a fost respins, două contracte de finanţare au fost semnate, opt proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară şi un proiect se află în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 31,63 mil. euro.
Domeniul major de intervenţie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea de noi activităţi – alocare regională 33,50 mil. euro.
NICIUN PROIECT DEPUS.
Domeniul major de intervenţie 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - alocare regională 28,47 mil. euro.
În cadrul primului apel de proiecte cu termen limită de depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de cereri de finanţare în valoare totală de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată aproximativ 45 milioane de lei). Au fost respinse 30 de proiecte, trei aplicanţi au renunţat la semnarea contractului iar pentru 21 de proiecte s-au semnat contractele de finanţare.
Pe data de 2 noiembrie 2009 a fost publicat Ghidul solicitantului pentru Domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. Cererile de finanţare pot fi depuse continuu, în condiţiile precizate în ghid, începând cu data de 23 noiembrie 2009, iar alocarea financiară disponibilă pentru această cerere deschisă de proiecte este de 27,28  mil. euro.
În cadrul apelului de proiecte cu depunere continuă au fost depuse 63 de proiecte din care 14 proiecte au fost respinse. În momentul de faţă, 36 de proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, trei proiecte sunt în etapa precontractuală, 10 proiecte sunt în etapa de verificare preliminară a cererii de finanţare, cu o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 7,81 milioane de euro.
Axa prioritară 5: Dezvoltarea şi promovarea turismului
Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – alocare regională 32,83 mil. euro.
Au fost depuse 30 de proiecte, din care unul a fost respins ca neconform administrativ şi redepus ulterior, patru au fost respinse, două contracte de finanţare au fost semnate, 11 proiecte se află în etapa precontractuală, 12 proiecte se află în prezent în etapa de evaluare tehnică şi financiară. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 94,92 mil. euro.
Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie va fi suspendată începând cu data de 28.05.2010, ora 12:00.
Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice – alocarea regională orientativă din FEDR este de 32,87 mil. euro (două sesiuni de depunere de proiecte)
Pe data de 23 noiembrie 2009 a fost reluată depunerea de proiecte în condiţiile unei alocări financiare regionale de  de 22,177 mil. euro.
Pe data de 25 februarie 2010, ora 12:00, depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată.
Până la termenele limită, au fost depuse 32 de proiecte (13 până la termenul limită de 19.12.2008 şi 19 începând cu 23.11.2009 până la 25.02.2010 inclusiv), din care: 10 proiecte au fost respinse, 16 proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, un proiect se află în etapa precontractuală de analiză a PT-ului, un proiect a fost retras, iar pentru patru proiecte s-au semnat contractele de finanţare. Proiectele aflate în diferite stadii de evaluare şi contractele semnate au o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile solicitate de aproximativ 72,69 mil. euro.
Domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică - 150.355.934 de euro.
Pentru acest domeniu, alocarea financiară este distribuită la nivel naţional, iar help-desk-ul este asigurat de Serviciul Asistenţă Tehnică şi Relaţia cu AM POR, persoană de contact Adiţa Stanca, tel.: +4(021)20.25.500, fax: +4(021)20.25.501, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Daniela Traian,
Şef Serviciu Comunicare

Alte știri ADR Muntenia