ADR Sud Muntenia

Proiectul SOCIAL GREEN - Politici regionale pentru locuințe sociale ecologice este finanţat în cadrul Programului Interreg Europe, Axa prioritară 3  - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele – Obiectivul specific 3.1. Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, adresându-se tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon.

Proiectul se derulează în perioada 1 aprilie 2016 - 31 martie 2021.

Bugetul proiectului este de 1.188.765 de euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia reprezintă 138.248 de euro.

Proiectul este implementat de un Consorțiu format de 8 parteneri din 6 state :

 1. Nordregio – Nordic Centre for Spatial Development, Stockholm, SUEDIA – Lider de proiect
 2. Alba Iulia Municipality, ROMÂNIA
 3. CEIIA - Centre of Excellence and Innovation for the Automotive Industry, PORTUGALIA
 4. Tartu Regional Energy Agency, ESTONIA
 5. Regional Energy Agency North, CROAȚIA
 6. Extremadura Energy Agency, SPANIA
 7. CCDR-N - Regional Coordination and Development Commission of Norte,PORTUGALIA
 8. South Muntenia Regional Development Agency, Călărași, ROMÂNIA.

Obiectivul principal al proiectului constă în îmbunătățirea politicilor de dezvoltare regională referitoare la promovarea locuințelor sociale ecologice, prin creșterea eficienței energetice și utilizarea energiilor regenerabile, totodată subliniind importanța sa ca incubator pentru noi piețe în domeniul energiei, tehnologiilor,  serviciilor și modelelor de afaceri. În plus, prin intermediul acestui proiect, se vor identifica bunele practici din sectorul locuințelor ecologice, precum și cele referitoare la reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră prin mijloace eficiente din punct de vedere al costurilor.

În acest sens, prin intermediul cooperării interregionale, partenerii din proiect vor identifica, disemina și transfera metodologiile inovatoare, precum și procesele și bunele practici utilizate pentru elaborarea și implementarea politicilor referitoare la locuințelor sociale  ecologice, acestea vizând atât construcțiile noi, cât și construcțiile deja existente care pot fi reabilitate.

În acest context, obiectivele specifice ale proiectului Social Green sunt:

 1. să înțeleagă rolul intervenției clădirilor ecologice în sectorul locuințelor sociale și legătura cu tema privind insuficiența combustibililor fosili;
 2. să identifice măsurile ecologice pentru sectorul locuințelor sociale;
 3. să identifice, să împărtășească și să transfere experiențe și bune practici și să dezvolte instrumente de politici comune privind soluțiile inovatoare pentru ecologizarea sectorului locuințelor sociale și anume în domeniul eficienței energetice și al combaterii insuficienței combustibililor fosili;
 4. să elaboreze orientări strategice și recomandări de politici ca un set de instrumente integrate pentru autoritățile regionale și locale, încurajând ecologizarea sectorului locuințelor sociale, orientate clădiri noi și modernizarea clădirilor existente;
 5. să îmbunătățească politicile regionale / locale prin introducerea celor mai bune practici în programele integrate ale UE pentru a contribui la stimularea competitivității, durabilității și coeziunii sociale a orașelor, regiunilor și a UE în ansamblu.

Activitățile pe care le va desfășura ADR Sud Muntenia în cadrul proiectului vor fi reprezentate participarea la șapte întâlniri ale consorțiului format din cele 8 organizații din proiect și participarea, cu aceste ocazii, la vizitele de studiu organizate de către partenerii gazdă.

Elaborarea Planului de acțiune al ADR Sud Muntenia, care prevede în principal măsuri de îmbunătățire a POR 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de CO2; Prioritatea investițională: Sprijinirea eficienței energetice, gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile în infrastructura publică, inclusiv clădirile publice și locuințele.