ADR Sud Muntenia

Proiectul NoNEETs

logononeets-1406102693.png

Parteneri în cadrul proiectului
NoNEETs

 

Czech Dex (Cehia)
Responsabil: Jan Kubalik (jkubalik@grupodex.com)

CRIJ Toulouse - Midi Pyrénées (Franţa)
Responsabil: Jean Pierre Margaix (Jean-Pierre.Margaix@crij.org)

Atlante (Italia)
Responsabil: Stefania Bozzo (s.bozzo@promidea.com)

ADR Sud Muntenia (România)
Responsabil: Gilda Niculescu (programe@adrmuntenia.ro)

Xuventude (Spania)
Responsabil: Pilar del Oro (pilar.deloro.saez@xunta.es)

ACFI-FIAS (Belgia)
Responsabil: Nayé Bathily (naye.bathily.acfi@gmail.com)

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia implementează, în calitate de partener, proiectul multilateral „NoNEETs – Permanent Training and Assessment Programme to NEETs Young Adults for their inclusion in the labour market and EU society” (Program continuu de instruire şi evaluare pentru tinerii care nu sunt încadraţi pe piaţa forţei de muncă şi nu urmează nici un program educaţional sau de formare, pentru sprijinirea intrării acestora pe piaţa forţei de muncă). Acesta se derulează în perioada noiembrie 2013 – octombrie 2015, este finanţat de Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning Programme), în cadrul subprogramului Grundtvig, Proiecte Multilaterale, şi are ca obiectiv principal furnizarea unor servicii de evaluare şi mentorat. Scopul proiectului este de a sprijini integrarea tinerilor adulţi cu vârsta cuprinsă între 19 şi 29 de ani pe piaţa forţei de muncă în programe educaţionale sau de formare profesională. În acest sens, proiectul va contribui la integrarea deplină a tinerilor adulţi în societate prin:

 • Prevenirea abandonului şcolar şi reintegrarea celor care abandonează şcoala;
 • Sprijinirea educaţiei şi formării profesionale prin favorizarea tranziţiei către un loc de muncă;
 • Promovarea inserţiei profesionale în rândul tinerilor;
 • Eliminarea barierelor existente şi promovarea incluziunii şi a motivaţiei.

În vederea îndeplinirii obiectivului principal, proiectul este implementat de un consorţiu format din 6 parteneri (Franţa, Belgia, Spania, Italia, România şi Republica Cehă).

Caracteristicile proiectului NoNEETs

Principalii beneficiari ai proiectului sunt tinerii cu vârsta cuprinsă între 19 şi 29 de ani care în prezent nu sunt încadraţi pe piaţa forţei de muncă şi nu urmează cursuri de instruire şi formare profesională (categoria NEET). Concret, proiectul se va concentra pe tinerii NEETs, punând accent pe subgrupurile vulnerabile şi anume: şomerii convenţionali, tineri care nu îşi doresc un loc de muncă, tineri aflaţi în incapacitate de muncă şi oportuniştii (tinerii care caută continuu un loc de muncă sau un curs de formare profesională, prin care să-şi pună în valoare abilităţile şi nivelul de pregătire. În mod natural, există anumiţi factori de natură economică şi personală care determină o creştere a probabilităţii de a deveni NEET, precum: un nivel de educaţie scăzut, originea de imigrant, dizabilităţi de natură mentală sau fizică, istoricul familiei, localizarea în zone rurale şi venitul gospodăriei.

Mai mult decât atât, Proiectul NoNEETs va avea un impact pozitiv şi asupra altor grupuri adiacente formate din: familii şi comunităţi locale, instituţii de învăţământ şi formare profesională, servicii sociale şi de ocuparea forţei de muncă şi Ong-urile care susţin categoria NEETs, precum şi instituţii publice locale/factorii de decizie care, de asemenea, vor beneficia de pe urma proiectului.

În acest context, proiectul NoNEETs îşi propune să îndeplinească următoarele obiective specifice:

 • Să furnizeze informaţii cu privire la înţelegerea reală şi utilă a conceptului de NEET, la persoanele care se încadrează în această categorie, la profilul acestora, la nevoile acestora;
 • Să analizeze acest fenomen, atât particularităţile şi modelele comune de la nivel european;
 • Să realizeze, să implementeze şi să dezvolte un program comun ( metodologie şi continut comun de instruire) pe baza cererilor beneficiarilor finali care vor fi uşor transferabile în alte domenii;
 • Să sporească gradul de integrare, motivare şi de creativitate al tinerilor din categoria NEET, prin dezvoltarea aptitudinilor acestora, cu scopul de a se integra pe piaţa muncii, facilitarea tranziţiei acestora de la educaţie la piaţa forţei de muncă sau a accesului acestora la programe educaţionale sau de formare şi în cele din urmă asigurarea incluziunii sociale a acestora;
 • Să crească gradul de conştientizare a comunităţilor locale, a antreprenorilor, a factorilor de decizie şi a altor părţi interesate cu privire la importanţa procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii şi reintegrarea socială a adulţilor tineri din categoria NEET.

Pentru a se atinge aceste obiective, în cadrul proiectului se vor derula următoarele activităţi care au fost grupate pe un număr de 6 componente denumite şi pachete de lucru (work package-uri). Responsabilităţile ce revin Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia şi partenerilor asociaţi sunt detaliate pe fiecare pachet de lucru, după cum urmează:

Pachetul de lucru nr. 1Management şi coordonare
Durata24 de luni
Responsabilităţile ADR Sud Muntenia în cadrul pachetului de lucru
 • Participă la elaborarea Acordului de Parteneriat;
 • Participă la formarea Comitetului de Coordonare;
 • Participă la elaborarea strategiei de comunicare internă;
 • Participă la cele 4 întâlniri parteneriale;
 • Participă la elaborarea raportării interne din cadrul proiectului.

Pachetul de lucru nr. 2Analiza nevoilor grupului ţintă la nivel local
Durata9 luni
Responsabilităţile ADR Sud Muntenia şi ale partenerilor asociaţi în cadrul pachetului de lucru
 • Elaborează analiza locală a nevoilor grupului ţintă. Grupul ţintă este format din tinerii care nu sunt încadraţi pe piaţa forţei de muncă şi care nu urmează nici un program educaţional sau de formare profesională.

Pentru această activitate se va face:

 1. Cercetare de birou – colectare şi prelucrare date statistice, studiere rapoarte, studii, etc.
 2. Cercetare de teren - organizarea de interviuri faţă in faţă şi organizarea unui focus grup.
În cadrul acestei activităţi partenerii asociaţi vor furniza o bază de date care să ajute la identificarea tinerilor din categoria NEET .

Pachetul de lucru nr. 3Program comun de instruire şi evaluare
Durata9 luni
Responsabilităţile ADR Sud Muntenia şi ale partenerilor asociaţi în cadrul pachetului de lucru
 • Organizează o echipă de lucru (maxim 5 - 10 persoane) ce va elabora propunerea de programă adaptată nevoilor grupului ţintă din România. În cazul ADR Sud Muntenia, echipa va fi formată din reprezentanţi ai ADR Sud Muntenia şi reprezentaţi ai celor 7 AJOFM – uri, ce sunt parteneri asociaţi.
 • Participă la elaborarea programei/ curriculei pentru programul comun de instruire si evaluare.

Pachetul de lucru nr. 4Planul de valorificare a rezultatelor
Durata7 luni
Responsabilităţile ADR Sud Muntenia în cadrul pachetului de lucru
 • Organizarea unui curs de instruire pilot (pentru cca. 15 participanţi);
 • Elaborarea unui raport de implementare şi evaluare a cursului;
 • Participarea la alte evenimente în scopul diseminării rezultatelor proiectului.

Pachetul de lucru nr. 5Monitorizare şi evaluare
Durata7 luni
Responsabilităţile ADR Sud Muntenia în cadrul pachetului de lucru
 • Participarea la realizarea evaluării interne şi externe a proiectului;
 • Evaluarea internă – realizarea a 4 rapoarte de progres;
 • Evaluarea externă – furnizarea de informaţii către evaluatorul extern subcontractat.

Pachetul de lucru nr. 6Comunicare şi diseminare
Durata7 luni
Responsabilităţile ADR Sud Muntenia în cadrul pachetului de lucru
 • Participarea la elaborarea materialelor şi elementelor de identitate vizuală a proiectului (logo, slogan, broşură, website);
 • Tipărirea şi distribuirea a 200 de broşuri în limba română;
 • Furnizarea de informaţii pentru website-ul proiectului;
 • Elaborarea de comunicate de presă.

Sustenabilitatea proiectului şi impactul acestuia este garantat de rezultatul cheie al proiectului: Programul comun de instruire şi evaluare. În acest sens, programul va fi valorificat în primul rând de aproximativ 60- 75 de tineri adulţi şi va fi pe deplin diseminat pentru a deveni transferabil în alte teritorii. În plus, participarea activă a partenerilor asociaţi în dezvoltarea proiectului va garanta realizarea obiectivelor şi rezultatelor sale.

Valoarea totală a proiectului este 385.066 Euro, din care bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este 43.236 Euro. Din bugetul alocat Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, suma de 32.426 Euro reprezintă co-finanţarea Uniunii Europene, în procent de 75% şi contribuţia proprie a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, este în valoare de 10.810 Euro.

noneetsfooter-1406037592.png