ADR Sud Muntenia

Programul Sănătate

ADR Sud-Muntenia, Organism Intermediar pentru Programul Sănătate

Miercuri, 26 iulie 2023, a fost semnat Acordul-cadru de delegare a unor funcţii privind implementarea Programului Sănătate, între Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Organism intermediar pentru Programul Operațional Sănătate (OI PS) și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Direcția Generală Program Operațional Sănătate (DGPOS), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sănătate (AM POS).

Acordul stabilește funcțiile delegate OI PS de către AM POS referitor la proiectele FEDR în cadrul priorităților 1, 2, 3, 4 și 7, finanțate prin Programul Sănătate, precum și drepturile și obligațiile părților care decurg din această delegare.

ADR Sud-Muntenia va gestiona o alocare de peste 376 de milioane de euro pentru județele componente ale Regiunii Sud-Muntenia: Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași.

Delegarea unor funcții ale autorității de management sau a implementării unor componente ale programului operațional s-a făcut raportat la capacitatea Agenției de a îndeplini corespunzător funcțiile delegate. Includerea în sistemul de gestiune și control aferent POS, a ADR a fost determinată de expertiza și experiența dobândite în calitate de organism intermediar în perioada de programare 2014-2020 în gestionarea intervențiilor din Programul Operațional Regional care au vizat infrastructură de sănătate.

Despre Programul Sănătate

Prioritățile Programului Sănătate sunt:

 • Prioritatea 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive – prioritate multifond;
 • Prioritatea 2: Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilității şi profilului de morbiditate – prioritate multifond;
 • Prioritatea 3: Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de sănătate – prioritate multifond;
 • Prioritatea 4: Investiții în infrastructuri spitalicești noi – prioritate monofond;
 • Prioritatea 5: Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical – prioritate monofond; 
 • Prioritatea 6: Digitalizarea sistemului medical – prioritate monofond;
 • Prioritatea 7: Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant – prioritate multifond.

Programul Sănătate este menit să contribuie la diminuarea deficiențelor structurale evidențiate și de recomandările specifice de țară din 2019 și 2020:

 • infrastructura de sănătate este distribuită neuniform între regiuni și județe, cu capacități și cu niveluri de dotare inegale, puțin adecvate nevoilor de sănătate ale populației și neadaptate tehnologiilor moderne;
 • serviciile de sănătate sunt neuniforme în calitate și accesibilitate, lipsite de continuitate și integrare; sectorul spitalicesc rămâne principalul furnizor de servicii, cu alocare și utilizare ineficientă a resurselor;
 • domeniul e-sănătate înregistrează întârzieri în dezvoltarea registrelor naționale de boli și în implementarea soluțiilor digitale, interoperabilitatea e redusă;
 • accesul la servicii de sănătate de calitate și cost-eficace este deficitar, în special pentru grupuri vulnerabile/ persoanele care trăiesc în zone rurale, din cauza întârzierilor în dezvoltarea și reglementarea ambulatoriilor și a centrelor comunitare integrate și a lipsei procedurilor de parcurs terapeutic pentru bolile cu impact major asupra sănătății;
 • se mențin performanțe reduse în controlul TBC, asigurarea necesarului de sânge și produse sanguine, accesul la screening populațional, depistarea precoce a bolilor; transplantul, bolile rare și serviciile de sănătate mintală sunt insuficient adresate;
 • deficitul de resurse umane este marcat la toate nivelurile sistemului de sănătate, mai ales în domeniul sănătății publice, iar pregătirea profesioniștilor este centrată parțial pe utilizarea noilor tehnologii, a ghidurilor și a protocoalelor de practică clinică.

În acest context, principalele măsuri finanțate vizează: controlul cancerului, domeniul transplantului și al oncologiei, controlul bolilor transmisibile (inclusiv infecții asociate asistenței medicale), pacientul critic, reziliența sectorului de sănătate etc. Programul va sprijini, de asemenea, intervenții care vizează dezvoltarea de soluții de cercetare și inovare în domeniul medical și dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor digitale pentru facilitarea accesului la servicii medicale.

Programul Sănătate, primul de acest fel aprobat de către serviciile Comisiei Europene, se adresează tuturor nivelurilor sistemului de îngrijiri de sănătate pentru a răspunde, în timp adecvat și în condiții de calitate, nevoilor actuale de îmbunătățire a accesului la servicii de diagnostic și tratament, dar și nevoilor de servicii de prevenție primară și secundară.

Programul Sănătate are șapte priorități care contribuie la realizarea a două din cele cinci obiective de politică pentru perioada de programare 2021-2027, respectiv:

 • Obiectivul de politică 1 - „O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale”;
 • Obiectivul de politică 4 - „O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale”.

Direcția Generală Program Operațional Sănătate este structura desemnată din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu rol de Autoritate de Management pentru Programul Sănătate.

Programul Sănătate are o alocare totală de 5,88 miliarde de euro, care vine în continuarea eforturilor bugetului de stat și a bugetelor locale în sprijinirea implementării Strategiei Naționale de Sănătate 2022-2030 prin finanțarea de investiții atât în asistența prespitalicească și spitalicească, cât și în reziliența sistemului de sănătate.

Programul Sănătate este un program multifond, care cuprinde finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și din Fondul Social European Plus (FSE+).