Acum ne puteți găsi și pe

Planul de Dezvoltare Regionala

Planul pentru Dezvoltare Regionala 2014-2020

Una dintre activităţile principale desfăşurate de ADR Sud Muntenia este elaborarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR) Sud Muntenia pentru perioada de programare 2014 - 2020, document fundamental privind necesarul de finanţare din fonduri europene şi alte fonduri internaţionale şi naţionale la nivel regional. PDR este instrumentul prin care regiunea îşi promovează priorităţile şi interesele în domeniile economic şi social, reprezentând în acelaşi timp contribuţia regiunii la elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare. Elaborarea şi fundamentarea acestui document s-au realizat în parteneriat, atât la nivel judeţean, cât şi la nivel regional, cu autorităţile publice locale, instituţii deconcentrate, mediul academic, mediul privat, patronate/sindicate şi ONG-uri, constituite în Comitetul Regional pentru elaborarea planului (CRP), Grupuri tematice regionale (GTR) şi Grupuri de parteneriat local (GPL).

În urma evaluării ex-ante, realizată de Ernst&Young, a reieşit că Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia este rezultatul unui amplu proces partenerial – aproape 400 de parteneri au lucrat la acest document programatic de-a lungul a trei ani –, ce are relevanţă strategică mare, dovedită de portofoliul de proiecte cu potenţial de finanţare anexat acestui document. Tot în raportul evaluatorilor a fost evidenţiat faptul că analiza socio-economică din PDR este de calitate, bazată pe date statistice actualizate şi cuprinzătoare, care subliniază disparităţile din interiorul regiunii, prin aceasta fiind identificate corect nevoile de dezvoltare ale regiunii.

În data de 27 noiembrie 2014, în cadrul celei de-a doua şedinţe a Comitetului Regional de Planificare a fost avizat Planul de Dezvoltare Regională 2014 – 2020, iar la începul lunii martie 2015, documentul programatic a fost aprobat de către membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Planul de Dezvoltare Regională pentru Sud Muntenia este publicat pe site-ul: www.adrmuntenia.ro (secţiunea Planificare Regională şi Parteneriate > Planul de Dezvoltare Regională).

Mai multe detalii despre această activitate puteţi obţine contactând Serviciul Dezvoltare din cadrul Direcţiei Dezvoltare şi Comunicare, e-mail: programe@adrmuntenia.ro.

Realizarea Planului de Dezvoltare Regionala (PDR) este una dintre cele mai importante sarcini ale ADR Sud Muntenia, deoarece reprezintă ambiţiile economice si sociale ale unei regiuni. Pentru viitoarea perioada de programare, 2014-2020, Strategia de dezvoltare regională s-a realizat  pornind de la următoarele documente programatice:

       Strategia Europa 2020

       Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării

       Al 5-lea Raport privind coeziunea economică, socială şi teritorială

       Programul naţional de reformă 2011 -2013 

Strategia EUROPA 2020

Succesoare a Strategiei de la Lisabona, Strategia EUROPA 2020 reprezinta principala  strategie de dezvoltare economica a Uniunii Europene pentru urmatorii zece ani. Astfel, intr-o lume aflata in permanenta schimbare, UE doreste sa devina o economie inteligenta, durabila si favorabila incluziunii. Aceste trei prioritati se sprijina reciproc si sunt in masura sa ajute Uniunea Europeana si statele membre sa obtina un nivel ridicat de ocupare al fortei de munca si de coeziune sociala.

Pentru masurarea progreselor realizate in indeplinirea obiectivelor Strategiei EUROPA 2020, au fost stabilite 5 obiective majore la nivelul UE:

1.   Ocuparea fortei de munca

o    O rata de ocupare a fortei de munca de 75% in randul populatiei cu varste cuprinse intre 20 – 64 de ani

2.        Cercetare-dezvoltare-inovare

o    Un nivel al investitiilor publice si private in cercetare – dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene

3.       Schimbari climatice si energie

o    Reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera fata de nivelurile inregistrate in 1990

o    Cresterea ponderii surselor de energie regenerabila pana la 20%

o    Cresterea cu 20% a eficientei energetice

4.        Educatie

o    Reducerea ratei abandonului scolar la sub 10%

o    Cresterea la peste 40% a poderii absolventilor de studii superioare in randul populatiei in varsta de 30 – 34 de ani

5.       Saracie si excluziune sociala

o    Reducerea cu cel putin 20 de milioane a numarului persoanelor care sufera sau risca sa sufere de pe urma saraciei si a excluziunii sociale

Pentru realizarea acestor obiective, Comisia Europeana a lansat sapte initiative emblematice, prioritare pentru autoritatile nationale, regionale si locale.   

Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunarii

In data de 8 decembrie 2010 Comisia Europeana a aprobat şi a publicat Strategia UE pentru regiunea Dunarii, concretizate într-o Comunicare si un Plan de Acţiune 

Strategia UE pentru Regiunea Dunarii reprezinta un model de cooperare regionala la nivel  european – inspirat de Strategia UE pentru regiunea Marii Baltice – care implementeaza noul concept de coeziune teritoriala  inclus în Tratatul de la Lisabona.

Strategia reprezinta o platforma pentru incurajarea parteneriatelor, atat intre autoritatile locale si regionale, cat si intre autoritati, mediul privat si sectorul neguvernamental, prin generarea de proiecte pentru dezvoltarea regiunii Dunarii.

România este, alaturi de Austria, initiatoarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii. Strategia Dunarii este o prioritate a Guvernului Romaniei in conditiile in care potentialul de dezvoltare durabila a regiunii este considerabil. Acest plan doreste sa impuna transformarea Dunarii intr-o coloana vertebrala a spatiului european, ca parte a axei Rin – Main – Dunare.

Link: http://www.mae.ro/strategia-dunarii

Al 5-lea raport privind coeziunea economica, sociala si teritoriala

Publicat in noiembrie 2010, acest raport a fost supus unei largi consultari publice care a fost finalizata la sfarsitul lunii ianuarie 2011. Scopul Raportului de Coeziune este acela de a sprijini strategia Europa 2020 si de a sublinia contributia pe care regiunile si politica de coeziune o pot aduce la realizarea obiectivelor propuse de aceasta. Prin acest raport s-a propus o noua abordare in ceea ce priveste procesul de planificare strategica a politicii de coeziune.

Noua abordare implica:

1.       Un cadru strategic comun (CSC) adoptat de Comisie, care ar traduce obiectivele si ambitiile Strategiei Europa 2020 in prioritati de investitii. Acesta ar putea include toate fondurile;

2.       Un contract de parteneriat pentru dezvoltare si investitii care, pe baza cadrului strategic comun, ar stabili prioritatile de investitii, alocarea resurselor nationale şi ale UE intre domeniile si programele prioritare, conditiile convenite si obiectivele care trebuie atinse;

3.       Programe operationale (PO) care, asa cum este cazul in perioada actuala, ar reprezenta principalul instrument de gestionare si ar transpune continutul documentelor strategice in prioritati concrete de investitii, insotite de obiective clare si masurabile – care ar trebui sa contribuie la indeplinirea obiectivelor nationale stabilite in cadrul Strategiei Europa 2020. 

Link: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_ro.cfm

PROGRAMUL NATIONAL DE REFORMA 2011 -2013

Programul National de Reforma 2011-2013 (PNR) reprezinta platforma-cadru pentru definirea si aplicarea politicilor de dezvoltare economica a României, in concordanta cu politicile Uniunii Europene (UE), avand ca prioritati realizarea unei economii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a fortei de munca, productivitate si de coeziune sociala.

Utilizarea judicioasa a acestui instrument, prin asumarea reformelor necesare si realiste in contextul european al eforturilor pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, permite concertarea demersurilor nationale pentru modernizarea economiei si societatii romanesti si sustine convergenta economico-sociala cu celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Pornind de la obiectivele acestei strategii, Romania si-a stabilit, prin Programul National de Reforma, prioritatile si obiectivele proprii care fixeaza cadrul si directiile de dezvoltare economica sustenabila. Mobilizarea eforturilor institutionale si financiare, dublata de obtinerea unui larg consens la nivelul intregii societati, au constituit factori determinanti pentru transpunerea in realitate a acestor obiective şi prioritati nationale.

Link : http://www.dae.gov.ro/articol.php?id=1964

Planul de Dezvoltare Regionala 2007-2013 este principalul instrument de planificare strategica multianuala al unei regiunii de dezvoltare. PDR reflecta profilul economic si social al regiunii Sud Muntenia, strategia de dezvoltare regionala precum si programarea prioritatilor si masurilor de dezvoltare regionala.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1115/15.07.2004 publicata in Monitorul Oficial Nr. 694 din 02.08.2004, Agenţia pentru Dezvoltare Regionala coordonează procesul de elaborare al Planului de Dezvoltare Regionala si este un partener responsabil cu elaborarea acestuia. 

Planul a fost realizat gratie parteneriatelor (reprezentantii autoritatilor centrale, cei din lumea afacerilor, din sindicate, instituţii de ONG-uri) iar funcţionarea acestor parteneriate necesita o buna coordonare si un management eficient. Fata de obişnuitele metode de a creiona planuri, procesul parteneriatelor necesită mult timp, însă acest mecanism are un rezultat de durată întrucât oamenii direct afectati de plan sunt implicati în elaborarea acestuia.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.