ADR Sud Muntenia

FNDR - „Fondul Național de Dezvoltare Regională”

Politica de dezvoltare regională a apărut în România din necesitatea de a corecta decalajele regionale existente și de a se alinia principalelor tendințe de regionalizare prezente la nivel european. În același timp, aceasta a reprezentat o condiție esențială a procesului de integrare în structurile europene, în sensul unei mai bune gestionări a fondurilor structurale alocate în scopul unei dezvoltări generale echilibrate. Astfel, dezvoltarea regională s-a impus ca un nou vector al politicilor economice în România, după anul 1997, ca urmare a condițiilor impuse de Uniunea Europeană, fiind considerat un instrument important de reducere a inegalităților, care aveau potențialul de a afecta integrarea şi dezvoltarea economiei româneşti, în context comunitar.

Politica de dezvoltare regională a devenit o componentă importantă a programului Guvernului României, fiind definită în concordanță cu obiectivele UE și reprezentând o cerință de bază a aderării la structurile europene. Reglementată prin Legea nr. 151/1998, politica de dezvoltare regională a României reprezintă „ansamblul politicilor autorităților administrației publice centrale și locale, elaborate în scopul îmbunătățirii performanțelor economice ale unor arii geografice, constituite în regiuni de dezvoltare, beneficiind de sprijinul guvernului, al Uniunii Europene și al altor instituții și autorități naționale și internaționale interesate”.

Constituirea regiunilor de dezvoltare în România a avut la bază criteriului integrării funcțional-potenţiale, cele opt regiuni de dezvoltare fiind înființate în jurul unor centre polarizatoare (Iaşi, Timişoara, Craiova etc.). De asemenea, s-au avut în vedere și alte criterii: criteriul complementarității resurselor, al activităților economice, sociale, al legăturilor funcţionale etc., toate acestea contribuind la identificarea rapidă a tipurilor de disparități existente.

Având în vedere complexitatea dificultăților din perioada de tranziție, politica de dezvoltare regională a României a avut în vedere o gamă importantă de probleme economice și sociale:

  • diminuarea dezechilibrelor regionale existente, printr-o dezvoltare echilibrată, prin recuperarea accelerată a întârzierilor în dezvoltarea zonelor defavorizate, ca urmare a unor condiţii istorice, geografice, economice, sociale, politice, și preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;
  • pregătirea și adaptarea cadrului instituțional pentru a răspunde criteriilor de integrare în structurile Uniunii Europene și de acces la Fondurile Structurale și la Fondul de Coeziune;
  • corelarea politicilor și activităților sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor, stimularea inițiativelor prin valorificarea resurselor locale și regionale, în scopul dezvoltării economico–sociale durabile și al dezvoltării culturale a acestora;
  • stimularea cooperării interregionale, interne și internaționale, a celei transfrontaliere, inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum și participarea regiunilor de dezvoltare la structurile și organizațiile europene care promovează dezvoltarea economică și instituțională, în scopul realizării unor proiecte de interes comun, în conformitate cu acordurile internaționale la care România este parte. 

Potrivit Legii nr. 151/1998, au fost stabilite atât obiectivele, instituţiile şi mecanismul de implementare a măsurilor de politică regională în România, cât şi instrumentele economico-financiare de susţinere a acţiunilor de politică regională: Fondul Naţional de Dezvoltare Regională și finanţări de la Uniunea Europeană - fondurile de pre-aderare.

Situația proiectelor depuse spre finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională la ADR Sud Muntenia

Proiecte
FNDR
Nr. Valoare totală
la depunere
- euro -
Valoare solicitată
la depunere
- euro -
Valoare totală
la implementare
- euro -
Valoare solicitată
la implementare
- euro -
Finalizate 18 1.989.663,00 1.989.663,00 1.989.663,00 1.989.663,00
Reziliate 3 283.724,00 283.724,00 - -
TOTAL 21 2.273.387,00 2.273.387,00 1.989.663,00 1.989.663,00