ADR Sud Muntenia

Clarificari referitoare la accesarea fondurilor nerambursabile in cadrul Programului Operational Regional 2007-2015, Domeniul Major de Interventie 4.3 "Sprijinirea dezvoltarii microintreprind

Prin intermediul domeniului major de interven?ie 4.3. „Sprijinirea dezvolt?rii microîntreprinderilor”, Regio finan?eaz? investi?ii în anumite domenii de activitate economic?. Aceste domenii sunt identificate ?i enumerate în ghidul solicitantului aplicabil, la nivel de clase CAEN (coduri de 4 cifre din Clasificarea activit??ilor din economia na?ional?).

 

La momentul depunerii cererii de finan?are, solicitantul trebuie s? aib? deja înscris în actul constitutiv domeniul de activitate eligibil în care dore?te s? realizeze investi?ia pentru care solicit? finan?are, indiferent dac? acesta reprezint? activitatea principal? sau secundar? a întreprinderii.

 

Acest domeniu va fi clar identificat în formularul cererii de finan?are, la punctul 2.2 „Locul de implementare a proiectului ?i domeniul de activitate în care se realizeaz? investi?ia”.

Conform criteriilor de eligibilitate a cererilor de finan?are, activit??ile propuse în proiect (investi?ia) trebuie s? vizeze exclusiv domeniul de activitate eligibil al solicitantului (a?a cum este identificat la punctul 2.2 „Locul de implementare a proiectului ?i domeniul de activitate în care se realizeaz? investi?ia” din formularul cererii de finan?are).

În acest sens, subliniem faptul c? o cerere de finan?are poate con?ine un singur proiect de investi?ii, respectiv activit??i (e.g. achizi?ii echipamente, crearea spa?ii de produc?ie/ prestare servicii) ce vizeaz? un singur domeniu de activitate al solicitantului (identificat, la nivel de clas? CAEN, la punctul 2.2. din formularul cererii de finan?are, conform instruc?iunilor din ghidul solicitantului).

 

Totu?i, în situa?ia în care rezultatul investi?iei/ proiectului (e.g. echipamentele achizi?ionate, spa?iul de produc?ie/ prestare servicii construit) va fi utilizat/exploatat în desf??urarea mai multor activit??i economice ale microîntreprinderii solicitante (identificate la nivel de clas? CAEN), atunci domeniul de activitate în care se realizeaz? investi?ia va fi considerat acela în care rezultatul investi?iei este utilizat într-o propor?ie mai mare. Acest domeniu de activitate va fi men?ionat la pct. 2.2 „Locul de implementare a proiectului ?i domeniul de activitate în care se realizeaz? investi?ia” din Formularul cererii de finan?are

 

Alte știri ADR Muntenia