ADR Sud Muntenia

Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CpDR) Sud Muntenia este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.

CpDR Sud Muntenia este alcătuit din 28 de membri, câte patru de la nivelul fiecărui judeţ din  regiunea noastră (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman), după cum urmează: preşedintele consiliului judeţean, reprezentantul consiliilor locale municipale, reprezentantul consiliilor locale orăşeneşti, reprezentantul consiliilor locale comunale. Consiliul alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ iar aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de către preşedinţeii consiliilor judeţene.

În domeniul corelării politicilor sectoriale şi planificării:

 • Analizează şi aprobă strategia şi programele de dezvoltare regională şi sprijină elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare;
 • Prezintă Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională (CNDR) propuneri privind alocarea de resurse de la Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională şi aprobă criteriile, priorităţile, alocarea şi destinaţiile resurselor Fondului pentru dezvoltare regională;
 • Aprobă proiectele de dezvoltare regională, selecţionate la nivel regional.

În domeniul coordonării activităţii Agenţiei:

 • Aprobă propunerile anuale ale bugetelor de venituri şi cheltuieli elaborate de Agenţie;
 • Aprobă rapoartele de activitate semestriale întocmite de Agenţie;
 • Coordonează şi sprijină dezvoltarea parteneriatelor regionale;
 • Aprobă Statutul de organizare şi funcţionare a Agenţiei, organigrama acesteia, precum şi statul de funcţii;
 • Aprobă rapoartele Agenţiei în care sunt evidenţiate stadiul dificultăţile de implementare, precum şi impactul programelor şi proiectelor de dezvoltare regională, rapoarte ce vor fi înaintate la CNDR;

În domeniul cooperării şi promovării:

 • Avizează contractele, convenţiile, acordurile, protocoalele, precum şi alte documente similare încheiate de către Agenţie cu terţii în domeniul specific de activitate, inclusiv cu instituţiile similare din cadrul Uniunii Europene şi informează corespunzător CNDR;
 • Coordonează activităţile de mediatizare la nivel regional a politicilor şi obiectivelor de dezvoltare regională, a programelor regionale finanţate de Uniunea Europeană, precum şi cele privind utilizarea, la nivelul regiunii a fondurilor, asigurând transparenţa şi informarea corectă, rapidă şi în timp util a cetăţenilor, în special a întreprinzătorilor;
 • Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare, în funcţie de situaţie. Pentru luarea deciziilor este nevoie de prezenţa a cel puţin 51% din membri, cu condiţia reprezentării tuturor judeţelor din cadrul Regiunii , şi de votul majorităţii acestora.

Activitatea Consiliului, în cifre

An de funcţionare

Număr membri CpDR Sud Muntenia

Număr şedinţe CpDR Sud Muntenia

Număr hotărâri adoptate

1998 – 2016

124

57

265

     

În perioada 1998 – 2016, membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au adoptat 265 de hotărâri, din care enumerăm:

 • 144  hotărâri vizau activitatea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, şi anume: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a rapoartelor de activitate, statutului, regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a contractelor, convenţiilor şi a protocoalelor încheiate de către Agenţie cu terţii în domeniul specific de activitate, inclusiv cu instituţiile similare din cadrul Uniunii Europene;
 • 53 de hotărâri coordonau implementarea în regiunea Sud Muntenia a programelor cu finanţare europeană din fonduri de pre-aderare sau de la bugetul de stat şi din Programul Operaţional Regional 2007 – 2013
 • 31 hotărâri se refereau la  activitatea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia -  numirea preşedintelui şi a vicepreşedintelui Consiliului, aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a planului de acţiuni al acestui organism;
 • Şase hotărâri reglementau activitatea  Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi de Corelare Sud Muntenia pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 
 • 10 hotărâri aveau în vedere retragerea unor certificate de investitor în zone defavorizate, conform legislaţiei în vigoare.